<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=246923367957190&ev=PageView&noscript=1" /> Biz hakda - Fuzhou Ruida Machinery Co., Ltd.
Fuzhou Ruida Machinery Co., Ltd.
BIZ bilen habarlaşyň

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

KOMPANI .A

Fuzhou Ruida Machinery Co., Ltd,15 ýyl töweregi dizel ýangyç injektorynyň dizaýny we önümçiligi boýunça ýöriteleşen Gonkong GuGu Industrial Co., Ltd-iň doly golçur kärhanalarydyr.15 ýyllyk ösüşden soň, Şandong welaýatynda, Zhejiang welaýatynda, Fujian welaýatynda we Henan welaýatynda aýratynlykda ýerleşýän 7 önümçilik zawodymyz bar.Hytaý materiginde dizel ýangyç dwigateli zapas şaýlaryny öndürýän iň ýokary derejä çykdyk we dünýädäki ähli müşderilere hyzmat etmek üçin ýokary hilli OEM önümlerini hödürläp başladyk.Önümimiz dizel ýangyjy injektoryndan injektor burununa, soňra bolsa dizel hereketlendirijisiniň ätiýaçlyk şaýlaryna çenli.Önümlerimiz Bosch, Katerpillar, Cummins, Delphi, Siemens VDO we Denso bilen gabat gelýän 2000-den gowrak dürli dizel injektorlaryny we injektor burunlaryny öz içine alýar.Bularyň hemmesi Germaniýadan getirilen iň täze maşynlar tarapyndan öndürilýär we eltilmezden ozal tejribeli tehnikler tarapyndan 100% synagdan geçirilýär.Korporatiw wezipämiz: Müşderilerimize ýokary hilli hereketlendiriji bölekleri önümlerini bermek we zerur bahadan isleglerini kanagatlandyrmak.Dünýäniň dürli künjeklerinden barha köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga tüýs ýürekden taýýardyrys.

15

.Yllar

2,000+

Önümleri ýazyň

7

Öz zawody

Näme üçin bizi saýlamaly?

bölümiň ady

Müşderilerimize zerur zatlary takyk bermegi maksat edinýäris, hatda ýoldan çykmagy aňladýarys.Önümlerimiziň görnüşi, “Cat”, “Cummins”, “International” we “Detroit Dizel” ýaly belli önüm öndürijiler tarapyndan öndürilen islendik hereketlendiriji modelini diýen ýaly öz içine alýar, size näme gerek bolsa-da, nirede bolsa-da, size zerur zatlary berjekdigimize ynanyp bilersiňiz.

Kompaniýamyz önümleriň hilini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik barlagyny girizdi.Çig mal saýlamakdan başlap, önümçilik prosesine gözegçilik etmeklige çenli her bir baglanyşyk hünärmen önümçilik işgärleri tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar.Önüm, şeýle hem önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin basyş synagy, temperatura synagy, pürküji synagy we akym synagy we ş.m. ýaly birnäçe berk barlaglardan we synaglardan geçer.Şol bir wagtyň özünde, kärhana hilini barlamak işine öz pelsepesini hem goşýar we müşderilere ýokary hilli we ygtybarly ýangyç injektor önümleri bilen üpjün etmek üçin önümleriň hil derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagy we ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

Enjamlar (6)
Enjamlar
Enjamlar
Enjamlar
Enjamlar

Üstünligimiz

bölümiň ady
kompaniýa (4)

• Önümimiz dizel ýangyç injektoryndan injektor burununa, soňra bolsa dizel hereketlendirijisiniň ätiýaçlyk şaýlaryna çenli.

kompaniýa (2)

• Önümlerimiz Bosch, Katerpillar, Cummins, Delphi, Siemens VDO we Denso bilen gabat gelýän 2000-den gowrak dürli dizel injektorlaryny we injektor burunlaryny öz içine alýar.

kompaniýa (3)

• Bularyň hemmesi Germaniýadan getirilen iň soňky maşynlar tarapyndan öndürilýär we eltilmezden ozal tejribeli tehnikler tarapyndan 100% synagdan geçirilýär.

Işleýiş prosesi (5)
Işleýiş prosesi (3)
Işleýiş prosesi (1)
Işleýiş prosesi (6)
Işleýiş prosesi (4)
Işleýiş prosesi (2)

Şahadatnamamyz

bölümiň ady

Bildiriş tagtasy

bölümiň ady

Biziň wezipämiz

bölümiň ady

Korporatiw wezipämiz: müşderilerimize ýokary hilli hereketlendiriji bölekleri önümlerini bermek we zerur bahadan isleglerini kanagatlandyrmak.
Dünýäniň dürli künjeklerinden barha köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga tüýs ýürekden taýýardyrys.
Meseleleri çözmek boýunça maslahat beriş çemeleşmämiziň önümleriň we hyzmatlaryň berilmegine kömek edýär diýip hasaplaýarys.Bu çemeleşme, “Fuzhou Ruida” enjamlaryny motoryňyzy, komponentleriňizi ýa-da täze böleklere zerurlygy täzeden öndürmek üçin iň oňat çeşme edýär.